ระบบยืมคืนพัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap

ระบบยืมคืน วัสดุสิ้นเปลือง พัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap สนใจติดต่อ 0948616709 pisit run บน php 5 แนะนำ 5.6.33, 5.6.40 ***ติดต่อ 0948616709 http://devbanban.com Features -จัดการข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในระบบ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากร -จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ประเภทการยืม-คืน และการเบิก-จ่าย -บันทึกข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ -บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายครุภัณฑ์ -ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ยืม -ตรวจสอบครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืน ว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานภาพใด (ปกติ ชำรุด ถูกยืม รอจำหน่าย จำหน่าย) -ตรวจสอบยอดคงเหลือครุภัณฑ์ประเภทการเบิก-จ่าย -ออกรายงานสรุป ได้แก่ – รายงานสรุปการยืม-คืน การเบิก-จ่าย – รายงานสรุปยอดคงเหลือของครุภัณฑ์ – รายงานสรุปอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้งาน – รายงานสรุปครุภัณฑ์ที่สูญหายในแต่ละปี