ระบบยืมคืนพัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap

ระบบยืมคืน วัสดุสิ้นเปลือง พัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap สนใจติดต่อ 0948616709 pisit run บน php 5 แนะนำ 5.6.33, 5.6.40 ***ติดต่อ 0948616709 http://devbanban.com Features -จัดการข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในระบบ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากร -จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ประเภทการยืม-คืน และการเบิก-จ่าย -บันทึกข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ -บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายครุภัณฑ์ -ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ยืม -ตรวจสอบครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืน ว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานภาพใด (ปกติ ชำรุด ถูกยืม รอจำหน่าย จำหน่าย) -ตรวจสอบยอดคงเหลือครุภัณฑ์ประเภทการเบิก-จ่าย -ออกรายงานสรุป ได้แก่ – รายงานสรุปการยืม-คืน การเบิก-จ่าย – รายงานสรุปยอดคงเหลือของครุภัณฑ์ – รายงานสรุปอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้งาน – รายงานสรุปครุภัณฑ์ที่สูญหายในแต่ละปี

Create A Responsive Bootstrap Website From Scratch

➢COMPLETE BOOTSTRAP UDEMY COURSE COUPONS: Udemy Course Coupons ➢Tutorial Starter Files: https://m.w3newbie.com/d/tutorial-24.zip ➢COMPLETE BOOTSTRAP UDEMY COURSE COUPONS: Udemy Course Coupons ➢ SUSCRIBE: http://goo.gl/Y2rJSj https://w3newbie Version 4 Components: https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/ Version 3 Components: https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/

Bootstrap form controls

Tags bootstrap radio buttons side by side bootstrap checkboxes side by side bootstrap multiselect dropdown example bootstrap single select dropdown bootstrap input form example bootstrap form textarea example bootstrap checkbox example In this video we will discuss the standard form controls supported by bootstrap Link for slides, code samples and text version of the video

php project 02

Here is the way in which you can create a simple login form using php and mysql database. This demo is useful for external lab examination conducted on btech cs semester 6 mini project lab exam. Web Developer Wadud is a kind of personal branding name, It’s not a Freelancing job’s training Institute, I’m a